Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawach o sygn. akt Km 105/23, Km 15/24 i Km 90/24, na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 9561 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
dnia 08-05-2024, o godz. 12.00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl
pod adresem: https://elicytacje.komornik.pl/items/20450

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości w trybie licytacji elektronicznej.
Przetarg odbędzie się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 15-05-2024r. o godz. 12.00.
Przedmiot przetargu stanowi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz" w Słupsku ). Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest pod adresem: 76-200 Słupsk, ul. Herbsta 10/49, a Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niego księgę  wieczystą o numerze SL1S/00079220/1.
Łączna powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego, który składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z toaletą, przedpokoju i piwnicą wynosi 52,17m2. 

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 266 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   199 875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 650,00zł. najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu tj. do 06-05-2024r. do godziny 23.59. 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 69 10204649 0000 7802 0121 8098 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Zgodnie z treścią  art. 9564 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznymdanych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 29.04.2024r. i 06.05.2024r. od godz. 8:00 do godz. 9:00 oraz w ww. okresie czasu w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00 w kancelarii komornika  przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Licytacja zakończy się w dniu 15-05-2024r. o godz. 12.00, jeżeli jednak w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym terminie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowemu odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do zakończenia przetargu.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.