Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawach o sygn. akt Km 541/22, Km 542/22 i Km 32/23 , na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-12-2023r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku, mającego siedzibę w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, w sali nr 318,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. nieruchomości gruntowej, działka zabudowana, numer 143/1, o łącznej powierzchni 0,1000ha, położonej w miejscowości Charnowo, gmina Ustka, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00026147/9.

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 113 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    84 900,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 320,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 69 10204649 0000 7802 0121 8098 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 27.11.2023r. i 04.12.2023r. od godz. 8:00 do godz. 9:00 oraz w ww. okresie czasu w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00 w kancelarii komornika  przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.