Licytacja ruchomości 2022.01.18 godz. 14:00 - Gkm 40/21

Sygnatura: GKm 40/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie o sygn. akt GKm 40/21 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-01-2022r. o godz. 14:00  w Bolesławicach przy ul. Leśnej 24 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:  

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Wózek widłowy YALE GLP 25VX 1 20 000,00 zł** 15 000,00 zł
2 Walcarka do blach ZBM 215x2000 prod. polskiej ZAMECH, rok prod. 1980 1 12 000,00 zł** 9 000,00 zł
3 Szlifierka do płaszczyzn JOTES SPD 30 rok prod. 1964 1 12 000,00 zł** 9 000,00 zł
4 Prasa hydrauliczna ROS TYP PE63A rok prod 1987 1 12 000,00 zł** 9 000,00 zł
5 Prasa hydrauliczna ROS TYP PE63A rok prod 1987 1 12 000,00 zł** 9 000,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu ruchomości o wartości min. 5 tyś. zł obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 § 1 z ind. 2 kpc).

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik spłaci całość zadłużenia.