Licytacja ruchomości 2021.01.28 godz. 14:00 - Gkm 60/20

Sygnatura: GKm 60/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie o sygn. akt GKm 60/20 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-01-2021r. o godz. 14:00  w lokalu użytkowym - Solarium przy ul. Kopernika 4-5 w Słupsku odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z: 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Łóżko do opalania Mega Sun 7000 1 10 000,00 zł** 5 000,00 zł
2 Łóżko do opalania Mega Sun 6800 Ultra Power 1 10 000,00 zł** 5 000,00 zł
3 Łóżko do opalania Mega Sun 6000 Ultra Power 1 10 000,00 zł** 5 000,00 zł
4 Tuba do opalania Mega Sun T230 Pure Energy 1 8 000,00 zł** 4 000,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć jeżeli dłużnik przed jej rozpoczęciem spłaci całość zadłużenia.