Licytacja nieruchomości 2020.11.10 godz. 12:30 - Km 1447/15, 320/16, 143/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawach sygn. akt Km 1447/15, Km 320/16 i Km 143/20, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-11-2020r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, działka numer 84 o powierzchni 0,3100ha, położonej w miejscowości Wodnica, gmina Ustka, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00023422/0.

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 386.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 257.666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38.650,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 69 10204649 0000 7802 0121 8098 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 28.10.2020 i 09.11.2020r. od godz.14:00 do godz.15:00 oraz w ww. okresie czasu w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00 w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.