Licytacja ruchomości 2019.11.14 godz. 08:30 - km 1454/18

Sygnatura: Km 1454/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie sygn. akt Km 1454/18 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-11-2019r. o godz. 08:30  w lokalu przy ul. Dunina 9A w Ustce odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Frezer do produkcji lodów marki DS 12-0S ze stali nierdzewnej 1 15 000,00 zł 7 500,00 zł
2 Stół ze stali nierdzewnej z dwukomorowym zmywakiem o dlugości 3m 1 1 500,00 zł 750,00 zł
3 Zestwa 14 pojemników ze stali nierdzewnej o różnej pojemności 1 1 260,00 zł 630,00 zł

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.