Licytacja ruchomości 2019.10.30 godz.14:30 - km 632/18

Sygnatura: Km 632/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie sygn. akt km 632/18 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-10-2019r. o godz. 14:30 na terenie posesji przy ul. Akacjowej 9  we Włynkówku ( koło Słupska )odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Przyczepa ciężarowa WNP Suski - laweta nr rej.
ZSL 1234A, rok prod. 2014, 2-osiowa, masa własna 780kg, masa całkowita 2700kg,, nr VIN: SVYSH2000EK000086, kolor szary
1 10 300,00 zł** 5 150,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik spłaci całość zadłużenia.