Licytacja nieruchomości 2019.09.17 godz. 12:00 - km 986/17

Sygnatura: Km 986/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie sygn. akt Km 986/17, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-09-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się piersza licytacja nieruchomości gruntowej działka nr 128 o powierzchni 1,3800 ha położonej w miejscowości Wiszno, gmina Damnica, oraz działka nr 15/3 o powierzchni 0,3000 ha położonej w miejscowości Dąbrówka, gmina Damnica, (obszar całej nieruchomości 1,6800 ha), dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00102512/6.
Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 31 474,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 605,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 147,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 69 10204649 0000 7802 0121 8098 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 09.09.2019 i 16.09.2019r. od godz.14:00 do godz.15:00 oraz w ww. okresie czasu w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00 w Sądzie Rejonowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 pok. Sekcji Egzekucyjnej przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.