Licytacja ruchomości 2019.07.25 godz. 14:30 - km 1284/18

Sygnatura: Km 1284/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie sygn. akt Km 1284/18 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-07-2019r. o godz. 14:30  siedzibie PPHU STALKONS, przy  ul. Głównej 4A, w Głobinie, koło Słupska odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Wiertarka słupowa z uchylną głowicą z możliwością
gwintowania i frezowania, model ADN40-BHS-1 , nr 1208015, rok prod 2012
1 10 000,00 zł** 7 500,00 zł
2 Tokarka prod chińskie,j model C6250, rok prod.
2012
1 20 000,00 zł** 15 000,00 zł


*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.